• Privacyverklaring C.K.V. Dijkvogels

  Privacyverklaring C.K.V. Dijkvogels

  Dit is de privacyverklaring van korfbalvereniging C.K.V. Dijkvogels, gevestigd te Maasdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40397047, hierna te noemen: “de Vereniging”. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons en voor een goed functioneren van de Vereniging komen wij er ook niet onderuit om persoonsgegevens te verwerken. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en hebben in deze privacyverklaring op hoofdlijnen voor u uiteengezet welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom, met welk doel en welke rechten u heeft. Het uitgangspunt bij de verwerking van alle persoonsgegevens bij de Vereniging is dat wij alleen die persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn en waar mogelijk persoonsgegevens niet verzamelen, of deze zo snel mogelijk verwijderen of anonimiseren.


  Ledenadministratie

  Allereerst verzamelen wij van onze leden naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres (en voor spelende leden ook een pasfoto) ten behoeve van de ledenadministratie. We hebben deze gegevens nodig om de lidmaatschapsovereenkomst uit te voeren en verstrekken de gegevens van spelende leden ook aan de KNKV via Sportlink. Spelende leden worden automatisch lid van de KNKV en het doorgegeven van de gegevens is noodzakelijk voor een goed verloop van de competitie. We bewaren deze gegevens gedurende de tijd dat u lid bent tot maximaal 1 jaar na het beëindigen van uw lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt éénmalig gevraagd of we contactgegevens langer mogen bewaren en gebruiken voor het toesturen van informatie over evenementen. Die gegevens bewaren we zolang de toestemming niet is ingetrokken. Naast het gebruik van de persoonsgegevens voor het voeren van de administratie, gebruiken we de gegevens ook om de leden (individueel) te informeren over nieuws, organisaties van activiteiten, evenementen etc. We gebruiken hiervoor de nieuwsbrief, de website en eventuele andere mailberichten. Wij zien dit als een noodzakelijk onderdeel voor het goed functioneren van de Vereniging. U kunt zich overigens altijd uitschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

  Financiële administratie

  Verder voeren we natuurlijk een wettelijk verplichte financiële administratie. Daarin zijn naast uw naam, (e-mail) adres en telefoonnummer, ook uw bank en betaalgegevens opgenomen. Deze gegevens worden verwerkt door onze boekhouder, accountant en softwareleverancier van de boekhoudsoftware en worden, indien we controle krijgen, ook verstrekt aan de belastingdienst. Ook verwerken we persoonsgegevens met betrekking tot de organisatie van de clubkleding zoals naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, kleding maten en betaalgegevens. Deze gegevens worden overigens met niemand gedeeld en zijn alleen bedoel voor interne verwerking; de leverancier krijgt alleen een totaaloverzicht en geen persoonsgegevens van leden.

   Website en social media

  Op de website gebruiken we beperkt cookies en verzamelen we geen gebruiksstatistieken via een externe analyse (zoals Google analytics). Wel wordt een logging bijgehouden waar we het IP-adres vastleggen en de informatie hoe men op de website is gekomen. Deze gegevens zijn nodig voor het goed functioneren van de website en worden na 6 weken verwijderd. De verwerking van deze gegevens vindt plaats bij onze webhoster. Let op: onze website bevat links naar andere websites (o.a. sponsorKliks) en het privacy-beleid zoals hierboven uitgelegd geldt natuurlijk alleen voor de website van de Vereniging. Andere sites kunnen wel meer of andere persoonsgegevens bij bezoek verzamelen en cookies plaatsen. Ook worden er op de social media pagina’s van de Vereniging (Facebook, Twitter) door deze platforms meer persoonsgegevens verzameld bij bezoek en gebruik van die pagina’s dan door de Vereniging. De Vereniging heeft hier geen invloed op en ontvangt deze gegevens ook niet. We verwijzen naar het specifieke privacy-beleid van die social media platforms als u wilt weten welke gegevens worden verzameld.

  Foto, video en wedstrijdverslagen

  Gewoonlijk zijn de wedstrijden die op sportpark of sporthal Maasdijk plaatsvinden voor iedereen toegankelijk. Er kunnen dus (amateur) sportjournalisten bij wedstrijden zijn die foto’s, video en wedstrijdverslagen maken. Als spelers en/of toeschouwers daarin herkenbaar in beeld komen (of als speler genoemd staan in een wedstrijdverslag) dan is ook sprake van verwerken van persoonsgegevens. De Vereniging heeft zorgvuldig nagedacht over hoe mee omgegaan kan worden. Van belang is te weten dat voor (amateur) journalisten een zogenoemde ‘journalistieke exceptie’ geldt. Dit houdt in dat zij zich niet aan alle bepalingen van de privacywetgeving hoeven te houden en in principe beeldmateriaal en verslagen van ‘nieuws’ mogen publiceren, zonder daarvoor toestemming te vragen aan degenen die in beeld zijn of waarover geschreven wordt. We hebben als Vereniging een gerechtvaardigd belang om zelf beelden en verslagen van de prestaties van onze teams te maken en als promotiemateriaal te publiceren, bijvoorbeeld op onze website en op social media. Voordat we beelden en verslagen publiceren, maken we een belangenafweging tussen het belang van de Vereniging enerzijds en het privacybelang van degenen die op de beelden te zien zijn of in een wedstrijdverslag genoemd worden anderzijds.

  Evenementen

  Ook voor de organisatie van (interne) evenementen verwerken we persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres indien via de website opgegeven) van de mensen die zich aanmelden. We doen dit uiteraard alleen met toestemming en de gegevens worden maximaal 30 dagen na het evenement verwijderd.

  Verwerking door of verstrekking aan derden

  De Vereniging ontkomt er niet aan om (sommige van) uw persoonsgegevens te delen met bijvoorbeeld verwerkers zoals de boekhouder, accountant, KNKV en softwareleveranciers. Dit heeft altijd, zoals hierboven al uitgelegd, het functioneren van de Vereniging als doel. Gegevens van spelende leden worden ook aan de KNKV verstrekt ten behoeve van het lidmaatschap van de KNKV. Tenzij er een wettelijke verplichting bestaat, zal de Vereniging in geen enkel ander geval uw persoonsgegevens aan derden verstrekken zonder uw toestemming. Indien de Vereniging uw toestemming vraagt, zal dat altijd schriftelijk zijn met uitleg van het doel van de verstrekking en een gegeven toestemming kunt u altijd intrekken.

  Beveiliging persoonsgegevens

  De Vereniging heeft adequate maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd en dat alleen de noodzakelijke personen binnen de Vereniging en bij de verwerkers toegang hebben tot uw gegevens.

  Minderjarigen

  Voor minderjarigen tot 16 jaar die lid willen worden of zich anderszins ergens voor opgeven, vragen wij altijd schriftelijke toestemming van ouders of voogd om de gegevens voor dat doel te verwerken. De Vereniging zal van tijd tot tijd wijzigingen aan het privacy beleid bijwerken om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring staan. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging haar leden ook per e-mail en via de website te informeren.

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  Mocht u het idee hebben dat uw persoonsgegevens onjuist of onterecht door de Vereniging worden verwerkt, dan kunt u een verzoek om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen. U kunt zich hierbij wenden tot het secretariaat van de Vereniging secretariaat@dijkvogels.nl. Deze zal u vragen u te identificeren en zal u ondersteunen bij uw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, zal de Vereniging uw gegevens zo snel mogelijk verwijderen, met uitzondering van gegevens waar een wettelijke bewaartermijn voor geldt. Ook zal de Vereniging het verzoek tot verwijdering doorgegeven aan de KNKV voor zover er sprake is van een spelend lid. Spelende leden kunnen hun geregistreerde gegevens ook altijd inzien via de app van Sportlink. Verder is het belangrijk om te weten dat elk lid van de KNKV zijn eigen privacy niveau kan aanpassen via deze app. Dit privacy niveau is dan direct -binnen alle producten van Sportlink- van toepassing. Voor meer informatie over Sportlink en AVG kunt u de nieuwsbrief van Sportlink lezen.

  Klachten of opmerkingen over de verwerking van uw Persoonsgegevens

  Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. We hopen uiteraard dat u eerst met uw eventuele klacht of opmerking bij ons komt en dat we het samen oplossen. U kunt met uw vragen altijd contact opnemen met het secretariaat van C.K.V. Dijkvogels via secretariaat@dijkvogels.nl.